Pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine, br. 25/13., 85/15.) svaka domaća ili strana fizička ili pravna osoba ima pravo zahtijevati pristup informacijama koje posjeduju, raspolažu ili nadziru tijela javne vlasti. Ovim se Zakonom uređuje pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija koje posjeduju tijela javne vlasti, propisuju se načela, ograničenja, postupak i način ostvarivanja i olakšavanja pristupa i ponovne uporabe informacija, djelokrug, način rada i uvjeti za imenovanje i razrješenje Povjerenika za informiranje te inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona.

Ovlaštenik ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva nadležnom tijelu javne vlasti. Pisani zahtjev može se podnijeti na propisanim obrascima.

Službena osoba za rješavanje o ostvarivanju prava na pristup informacijama za Vatrogasnu zajednicu Općine Bilje je Pavo Nikolić.

Zahtjevi se mogu dostaviti poštom na adresu :

VZO Bilje, Hrvatskih branitelja 5, 31327 Bilje

ili putem elektronske pošte: vatrogasci@dvd-bilje.hr

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 12/14 ) https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_01_12_231.html

Ispravak kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (“Narodne novine”, br. 15/14) https://narodnenovine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2014_02_15_316.html

Kriterijima se propisuje visina naknade stvarnih materijalnih troškova koje plaća korisnik prava na informaciju, a koji nastaju pružanjem informacije prema Zakonu o pravu na pristup informacijama.

Odluka o imenovanju službenika

Obrasci

Zahtjev za pristup informacijama

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Upitnik za samoprocijenu – pristup informacijama 2023

Skip to content